วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ค่า specific gravity ของน้ำมันในการ****ทำสบู่*****


ค่า specific gravity  (ค่าความถ่วงจำเพาะ)ของน้ำมัน
http://www.mildsoapandcosmetic.com/ จ ำหน่ายสบู่ เบสสบู่ วัตถุดิบเครื่องสำอาง
การใช้ค่าความถ่วงจำเพาะ(Sp.Gr.)ของน้ำมันและสารละลาย NaOH ในการทำสบู่
- sp.gr.หรือค่าความถ่วงจำเพาะ หมายถึงน้ำหนักของ ของเหลวนั้น ที่ปริมาตร 1 มิลลิลิตร
    เช่น น้ำมันมะพร้าวมี sp.gr. 0.9252 คือ น้ำมันมะพร้าว 1 มล.หนัก หนัก 0.9252 กรัม
    สำหรับ น้ำ 1 มล. จะหนัก 1 กรัม แสดงให้เห็นว่า ถ้าน้ำรวมกับน้ำมัน น้ำมันจะแยกตัวอยู่
   ด้านบน เพราะมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ
- sp.gr.ของ ของเหลวแปรเปลี่ยนตาม อุณหภูมิ 
      (ค่า sp.gr. จากเอกสาร Manufacturing Technology Guide เรื่อง Raw Materials for Detergent )
-         NaoH 50 %  , sp.gr. ~ 1.50-1.54  คือ  NaOH 50 %  1000 มล. จะหนัก ~1520กรัม
หรือ NaOH 1000 มล. มี เนื้อ NaOH = 1520/2 =760 กรัม และน้ำ 340 กรัม
NaOH 50 % 1มล. มีเนื้อ NaOH 0.76 กรัม


บริษัท proter&gamble  ; America


วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วิธีทำ..สบู่..โดยใช้ NaOH 50 %

การทำสบู่ที่มี ความเข็มข้นของ ด่างสูง น้ำในสูตรน้อย 

http://www.mildsoapandcosmetic.com/จำหน่าบสบู่ เบสสบู่ วัตถุดิบเครื่องสำอาง
1.การเตรียม สารละลาย NaOH 50 % (w/w) .ใช้ในการทำสบู่
  - ตวงน้ำ 100 มิลลิลิตร(มล.)หรือ 100กรัม ใส่ภาชนะพลาสติกหนา หรือ แก้ว
   - ชั่ง โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 100 กรัม ค่อยๆเทลงในน้ำที่เตรียมไว้
      คนช้าด้วยแท่งแก้ว หรือ ไม้พายเล็ก จนละลายหมด ทิ้งให้เย็น เก็บใส่ขวดพลาสติกชนิดขุ่น
      และหนา ห้ามใช้ขวด น้ำชนิดใส เช่น ขวดน้ำดื่ม หรือขวดน้ำผลไม้ ถ้าไม่มีใช้ ขวดแก้วได้
      เขย่าขวดก่อนใช้ทุกครั้ง
      ช่วงนี้จะมีความร้อน และไอด่าง ควรเตรียมในที่โล่ง ใส่แว่น และ ถุงมือ
      ถ้าสัมผัสกับด่างให้ล้างด้วยน้ำสะอาดมากๆ
2.การเตรียมสบู่โดยใช้ ปริมาตร (การตวง) เป็นมิลลิลิตร แทนการชั่งเป็นกรัม

   สูตรที่ใช้

   ****น้ำมัน....(1 มล.) ใช้ NaOH 50 % (มล.) = (SV X Sp.Gr. X 0.9381)/1000 ****                               
ตัวอย่างการคำนวณ
น้ำมันปาล์ม  sv คือ sponification value = 199
                       sp.gr. คือ specific gravity           = 0.934
น้ำมันปาล์ม 1 มิลลิลิตร(มล.)ใช้ NaOH 50% = (199X0.934X0.9381)/1000
                                                                                                      =  0.174 มล.
ถ้าต้องการน้ำมันปาล์ม 1 ช้อนโต๊ะ(ชต.) เท่ากับ 15 มล. ใช้ NaOH 50 % = 15X0.174
                                                                                                                      2.616 มล.
ทำให้เป็นตัวเลขที่ตวงใด้ง่ายที่2.5มล.หรือ½ช้อนชา        =   (2.5X100)/2.616
                                                                                        จะได้สบู่         95.5 %
สรุป น้ำมันปาล์ม 1 ชต. ใช้ NaOH 50 % , ½ ช้อนชา  ได้สบู่  super fat 4.5 %


3. ตารางการใช้ NaOH 50 % ทำปฏิกิริยากับน้ำมัน 1 มิลลิลิตร


 ตัวอย่าง เช่น น้ำมันปาล์ม 1 มิลลิลิตร ใช้ NaOH 50 % ในการทำสบู่ 0.1744  มิลลิลิตร
4.ที่มาของสูตรในข้อ 2 , และการคำนวณ
4.1น้ำมันปาล์ม 1 กรัม ใ ช้ KOH   199 มิลลิกรัม (มก.),ค่า sv.
4.2 น้ำมันปาล์ม 1 กรัม ใช้ NaOH = (SV. X นน.โมเลกุล NaOH)/นน.โมเลกุล KOH
                                        = (199X 40 )/56.1
                                        =  141.889 มก.
4.3 น้ำมันปาล์ม 1 กรัม ใช้ NaOH   = 141.889/1000
                                        = 1.4189 กรัม = 1.42 กรัม
4.4 น้ำมันปาล์ม 1 มล. ใช้ NaOH   = 1.4189X sp.gr
                                                   =  1.4189X 0.934
                                                   =  1.3252 กรัม

4.5 น้ำมันปาล์ม 1 มล. ใช้ NaOH 50 %  = 1.3252/density NaOH 50 %
                                                            = 1.3252/0.76
                                                            = 1.74 มล.
คำนวณย้อนกลับไป  น้ำมันปาล์ม 1 มล.        ใช้ NaOH 50 %   =  1.74 มล.
                                  น้ำมันปาล์ม 0.934 กรัมใช้ NaOH 50 %   =  1.74 มล.
                                  น้ำมันปาล์ม 0.934 กรัมใช้ NaOH (s) =  1.74X0.76   =1.325 กรัม
                                  น้ำมันปาล์ม 1.000 กรัมใช้ NaOH (s) = 1.325/0.934 = 1.418 กรัม
สรุป   น้ำมันปาล์ม 1 กรัมใช้ NaOH (s) 1.42 กรัม หรือ น้ำมันปาลม์ 1 มล.ใช้ NaOH 50 %
1.74 มล. ปริมาณของ NaOH ที่ทำปฎิกิริยากับน้ำมันปาล์มเท่ากัน
                                
สรุป น้ำมันปาล์ม 1 มล. ใช้ NaOH 50 %  1.74 มล.
สรุปสูตร (ดูจาก 4.1-4.5 อักษรสีเขียวแถบเหลือง)
****น้ำมัน...(1 มล.) ใช้NaOH 50%
  = (SV. X นน.โมเลกุล NaOH X SP.GR.) / (นน.โมเลกุล KOH X density NaOH 50 % X 1000)
              = (SV. X  SP.GR. X 40) / (56.1 X 0.76 X 1000)
              = {(SV. X  SP.GR. ) X (40 / 56.1 X 0.76 )}/ 1000
              = { SV. X SP.GR.) X ( 40/42.636)}/1000
              = {( SV. X SP.GR. ) X ( 0.9381)}/1000
              = { SV. X SP.GR. X 0.9381 } /1000


picture from ; http://www.arch.mcgill.ca/prof/sijpkes/arch374/winter2001/tal/soapfilm/final.htm   วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เที่ยว...ขนอม*ดูปลาโลมา*สีชมพู*ที่พักหรู ราคาประหยัด**


เที่ยว....ขนอม ตอนที่ 1

ดูภาพประกอบโดยละเอียดที่ http://royalorchidhouse.blogspot.com/
                                             http://khanomguesthouse.blogspot.com/
from : http://royalorchidhouse.com/ ที่พักสไตล์บาหลี ริมทะเลขนอม ราคาถูก

เที่ยวขนอม  ดูปลาโลมาสีชมพู 
ที่พักหรู สไตล์บาหลี ราคาประหยัด
ที่..... Royal orchid house28 เม.ย 55 ที่นครปฐม เดินทางสู่สนามบิน..
เมืองนครศรีธรรมราชโดยสารการบิน 
นกแอร์ รอกระเป๋าช้านิดหน่อย 
ขึ้นรถตู้ผ่านกลางเมืองนคร  
เห็นวงเวียนมี*รูปปั้น** ปลาโลมาสีชมพู **               
 เลยไปอีก ไม่เท่าไรก็ถึงทางเข้าที่พัก**
 Royal orchid house ***ติดถนนใหญ่