วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วิธีทำ..สบู่..โดยใช้ NaOH 50 %

การทำสบู่ที่มี ความเข็มข้นของ ด่างสูง น้ำในสูตรน้อย 

http://www.mildsoapandcosmetic.com/จำหน่าบสบู่ เบสสบู่ วัตถุดิบเครื่องสำอาง
1.การเตรียม สารละลาย NaOH 50 % (w/w) .ใช้ในการทำสบู่
  - ตวงน้ำ 100 มิลลิลิตร(มล.)หรือ 100กรัม ใส่ภาชนะพลาสติกหนา หรือ แก้ว
   - ชั่ง โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 100 กรัม ค่อยๆเทลงในน้ำที่เตรียมไว้
      คนช้าด้วยแท่งแก้ว หรือ ไม้พายเล็ก จนละลายหมด ทิ้งให้เย็น เก็บใส่ขวดพลาสติกชนิดขุ่น
      และหนา ห้ามใช้ขวด น้ำชนิดใส เช่น ขวดน้ำดื่ม หรือขวดน้ำผลไม้ ถ้าไม่มีใช้ ขวดแก้วได้
      เขย่าขวดก่อนใช้ทุกครั้ง
      ช่วงนี้จะมีความร้อน และไอด่าง ควรเตรียมในที่โล่ง ใส่แว่น และ ถุงมือ
      ถ้าสัมผัสกับด่างให้ล้างด้วยน้ำสะอาดมากๆ
2.การเตรียมสบู่โดยใช้ ปริมาตร (การตวง) เป็นมิลลิลิตร แทนการชั่งเป็นกรัม

   สูตรที่ใช้

   ****น้ำมัน....(1 มล.) ใช้ NaOH 50 % (มล.) = (SV X Sp.Gr. X 0.9381)/1000 ****                               
ตัวอย่างการคำนวณ
น้ำมันปาล์ม  sv คือ sponification value = 199
                       sp.gr. คือ specific gravity           = 0.934
น้ำมันปาล์ม 1 มิลลิลิตร(มล.)ใช้ NaOH 50% = (199X0.934X0.9381)/1000
                                                                                                      =  0.174 มล.
ถ้าต้องการน้ำมันปาล์ม 1 ช้อนโต๊ะ(ชต.) เท่ากับ 15 มล. ใช้ NaOH 50 % = 15X0.174
                                                                                                                      2.616 มล.
ทำให้เป็นตัวเลขที่ตวงใด้ง่ายที่2.5มล.หรือ½ช้อนชา        =   (2.5X100)/2.616
                                                                                        จะได้สบู่         95.5 %
สรุป น้ำมันปาล์ม 1 ชต. ใช้ NaOH 50 % , ½ ช้อนชา  ได้สบู่  super fat 4.5 %


3. ตารางการใช้ NaOH 50 % ทำปฏิกิริยากับน้ำมัน 1 มิลลิลิตร


 ตัวอย่าง เช่น น้ำมันปาล์ม 1 มิลลิลิตร ใช้ NaOH 50 % ในการทำสบู่ 0.1744  มิลลิลิตร
4.ที่มาของสูตรในข้อ 2 , และการคำนวณ
4.1น้ำมันปาล์ม 1 กรัม ใ ช้ KOH   199 มิลลิกรัม (มก.),ค่า sv.
4.2 น้ำมันปาล์ม 1 กรัม ใช้ NaOH = (SV. X นน.โมเลกุล NaOH)/นน.โมเลกุล KOH
                                        = (199X 40 )/56.1
                                        =  141.889 มก.
4.3 น้ำมันปาล์ม 1 กรัม ใช้ NaOH   = 141.889/1000
                                        = 1.4189 กรัม = 1.42 กรัม
4.4 น้ำมันปาล์ม 1 มล. ใช้ NaOH   = 1.4189X sp.gr
                                                   =  1.4189X 0.934
                                                   =  1.3252 กรัม

4.5 น้ำมันปาล์ม 1 มล. ใช้ NaOH 50 %  = 1.3252/density NaOH 50 %
                                                            = 1.3252/0.76
                                                            = 1.74 มล.
คำนวณย้อนกลับไป  น้ำมันปาล์ม 1 มล.        ใช้ NaOH 50 %   =  1.74 มล.
                                  น้ำมันปาล์ม 0.934 กรัมใช้ NaOH 50 %   =  1.74 มล.
                                  น้ำมันปาล์ม 0.934 กรัมใช้ NaOH (s) =  1.74X0.76   =1.325 กรัม
                                  น้ำมันปาล์ม 1.000 กรัมใช้ NaOH (s) = 1.325/0.934 = 1.418 กรัม
สรุป   น้ำมันปาล์ม 1 กรัมใช้ NaOH (s) 1.42 กรัม หรือ น้ำมันปาลม์ 1 มล.ใช้ NaOH 50 %
1.74 มล. ปริมาณของ NaOH ที่ทำปฎิกิริยากับน้ำมันปาล์มเท่ากัน
                                
สรุป น้ำมันปาล์ม 1 มล. ใช้ NaOH 50 %  1.74 มล.
สรุปสูตร (ดูจาก 4.1-4.5 อักษรสีเขียวแถบเหลือง)
****น้ำมัน...(1 มล.) ใช้NaOH 50%
  = (SV. X นน.โมเลกุล NaOH X SP.GR.) / (นน.โมเลกุล KOH X density NaOH 50 % X 1000)
              = (SV. X  SP.GR. X 40) / (56.1 X 0.76 X 1000)
              = {(SV. X  SP.GR. ) X (40 / 56.1 X 0.76 )}/ 1000
              = { SV. X SP.GR.) X ( 40/42.636)}/1000
              = {( SV. X SP.GR. ) X ( 0.9381)}/1000
              = { SV. X SP.GR. X 0.9381 } /1000


picture from ; http://www.arch.mcgill.ca/prof/sijpkes/arch374/winter2001/tal/soapfilm/final.htm   ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น