วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ค่า specific gravity ของน้ำมันในการ****ทำสบู่*****


ค่า specific gravity  (ค่าความถ่วงจำเพาะ)ของน้ำมัน
http://www.mildsoapandcosmetic.com/ จ ำหน่ายสบู่ เบสสบู่ วัตถุดิบเครื่องสำอาง
การใช้ค่าความถ่วงจำเพาะ(Sp.Gr.)ของน้ำมันและสารละลาย NaOH ในการทำสบู่
- sp.gr.หรือค่าความถ่วงจำเพาะ หมายถึงน้ำหนักของ ของเหลวนั้น ที่ปริมาตร 1 มิลลิลิตร
    เช่น น้ำมันมะพร้าวมี sp.gr. 0.9252 คือ น้ำมันมะพร้าว 1 มล.หนัก หนัก 0.9252 กรัม
    สำหรับ น้ำ 1 มล. จะหนัก 1 กรัม แสดงให้เห็นว่า ถ้าน้ำรวมกับน้ำมัน น้ำมันจะแยกตัวอยู่
   ด้านบน เพราะมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ
- sp.gr.ของ ของเหลวแปรเปลี่ยนตาม อุณหภูมิ 
      (ค่า sp.gr. จากเอกสาร Manufacturing Technology Guide เรื่อง Raw Materials for Detergent )
-         NaoH 50 %  , sp.gr. ~ 1.50-1.54  คือ  NaOH 50 %  1000 มล. จะหนัก ~1520กรัม
หรือ NaOH 1000 มล. มี เนื้อ NaOH = 1520/2 =760 กรัม และน้ำ 340 กรัม
NaOH 50 % 1มล. มีเนื้อ NaOH 0.76 กรัม


บริษัท proter&gamble  ; America


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น